Koterovská náves a její obnova

Actualiteit:

Welkom!

Het project „Vernieuwing van het historisch centrum van de gemeente Pilsen Koterov met als doelstellingen de instandhouding van het culturele en historische erfgoed en de bevordering van het toerisme“ is opgenomen in het pakket van investeringsmaatregelen waarvoor we subsidie hadden aangevraagd in het kader van de vijfde ronde van het Regionaal operationeel programma NUTS II Zuidwest. Dit initiatief was gerangschikt als derde vervangend
Project, in afwachting of er überhaupt enige financiering zou worden verstrekt, want als vervangend project zou het slechts mogelijk zijn om hooguit 30% van de aangevraagde subsidie te ontvangen, wat onvoldoende zou zijn voor de bekostiging van de geplande werkzaamheden.

Op 28 februari 2012 ontving de Statutaire stad Pilsen bericht van de Regionale raad dat er nog financiële middelen beschikbaar waren voor het thema Toerisme en cultuur, voor welk thema wij subsidie hadden aangevraagd, en dat deze middelen toereikend waren om de volledige subsidieaanvraag van CZK 27.605.977,50 te dekken.

Het gaat om de reconstructie en vernieuwing van het unieke bij regeringsbesluit nr. 127/1995 Sb. tot monument uitgeroepen beschermde dorpsgezicht Koterov. Door de reconstructie van het dorpsplein zullen niet enkel de levensomstandigheden van de plaatselijke inwoners aanmerkelijk verbeteren en het oorspronkelijke, momenteel zichtbaar verwaarloosde, karakter van deze historische locatie worden vernieuwd, maar zullen er bovendien nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het organiseren van verrassende culturele en sociale evenementen die de ontwikkeling van het toerisme in Koterov en in de hele regio Pilsen een impuls zullen geven.

Het project bestaat uit twee onderdelen, en die uit bouwwerkzaamheden, die de uitbouw en reconstructie van het rioolstelsel omvatten, de reconstructie van de waterleiding, nieuwe openbare verlichting, aanpassing van de groenvoorziening, vernieuwing van de deklaag van de wandelpaden en rijwegen met inbegrip van de verkeersweg van de derde categorie die het dorpsplein doorkruist.
De reconstructiewerkzaamheden beginnen in augustus 2012 en de werkzaamheden duren 124 dagen, indien er zich geen onverwachte omstandigheden zullen voordoen (bijvoorbeeld archeologische opgravingen of niet gedocumenteerde ondergrondse leidingen.)