Koterovská náves a její obnova

Aktuální akce:

Vítáme vás!

Projekt „Obnova historické části obce Plzeň Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“, byl zařazen do balíku investičních akcí, o jejichž financování jsme požádali v rámci 5. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Tato akce byla zařazena jako třetí náhradní projekt s tím, že jsme čekali, zda vůbec budou nějaké finance poskytnuty, neboť jako náhradní projekt lze získat i jen 30% požadované podpory, což by na zamýšlenou stavbu nestačilo.

Dne 28.2.2012 došlo na adresu Statutárního města Plzně oznámení z Regionální rady, že vznikla v oblasti podpory, kde jsme žádali o dotaci položka nevyčerpaných financí a že tato pokrývá plnou výši požadované částky dotace, což činí 27.605.977,50 Kč.

Jedná se o rekonstrukci a obnovu jedinečného památkově chráněného území Vesnické památkové rezervace Koterov, prohlášené nařízením vlády ČR č.127/1995 Sb. Rekonstrukcí této návsi se nejen podstatně zlepší životní podmínky místních obyvatel, obnoví se původní, dnes značně zanedbaný ráz této historické  lokality, ale v neposlední řadě se otevřou možnosti pořádání netypických kulturních a společenských akcí, které podpoří rozvoj cestovního ruchu v tomto místě a zároveň v celé Plzni.

Projekt se skládá ze dvou částí a to ze stavební, která zahrnuje výstavbu a rekonstrukci kanalizačního řadu, rekonstrukci vodovodního řadu, nové veřejné osvětlení, sadové úpravy, rekonstrukci povrchů pěších i pojížděných komunikací včetně silnice III. třídy procházející návsí.

Termín zahájení výstavby započal v září 2012 s dobou výstavby 124 dní,  za předpokladu, že se nenaskytne jakákoli nepředvídatelná situace (např. archeologické vykopávky či nikde neregistrované podzemní vedení).